Kundservice

Kundservice

Användande av personuppgifter

- Din datasäkerhet är viktig för oss

För oss är ansvarsfull hantering av personuppgifter, som samlats in som ett led av vår verksamhet, avgörande för oss som företag och rykte. I denna sammanfattning av vår sekretesspolicy förklarar vi hur dina personuppgifter samlas in och används när du är kund, leverantör eller partner hos In-Italia (juridiska bolag: Signatours Travel A/S och Signatours Rejser Aps) och hur du får insikt i dina egna personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är upplysningar om en varje enskild identifierade/identifierbara fysisk person. Med en identifierbar fysisk person, syftar man på en person som direkt eller indirekt kan identifieras, bland annat via ett identifikationsnummer, eller ett eller flera element som är unika gör en given persons identitet.

Vilken typ av persondata behandlar vi om dig, och varför?

De upplysningar som vi samlar in om dig, används till olika föremål i samband med ditt kundförhållande till In-Italias verksamhet. De insamlade upplysningarna kan variera, allt beroende på om du är kund, leverantör eller samarbetspartner, men generellt handlar det om upplysningar gällande kundadministration, leverantöradministration samt upplysningar gällande In-Italias rättigheter och skyldigheter.

Avsaknad av frigivning av personuppgifter från din sida, kan betyda att In-Italia inte kan leverera sina skyldigheter i samband med ditt kund- eller leverantörsförhållande.

Som utgångspunkt samlar In-Italia in och behandlar allmäna personuppgifter. I konkreta fall kan det dock krävas att vi i samband med bokning av resa, måste behandla känsliga personupplysningar (t.ex. upplysningar om specialmeny på din flygresa eller upplysningar om behov för speciell assistans på din resa), för att kunna leverera den önskade resan till dig.

In-Italia samlar normalt sätt in följande upplysningar:

Upplysningar gällande våra kunder

Upplysningar, som du ger oss när du bokar en resa, eller upprättar en profil hos oss t.ex. online på hemsidan eller genom att kontakta vår kundservice, däribland kontaktupplysningar (förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer, email och evt. yrke); upplysningar som du ger oss i förhållande till dina unika preferenser på resan (t.ex. upplysningar om specialkost, behov för speciell assistans i förbindelse med handicap eller annan sjukdom); upplysningar som du ger oss angående dina egna preferenser i förhållande till marknadsföring eller kommunikation; samt upplysningar som du ger oss, om du kontaktar oss med en fråga för att lösa ett problem, eller när du i övrigt vänder dig till oss i samband med ditt kundförhållande till oss.

Upplysningar gällande våra leverantörer och samarbetspartners

Upplysningar som du ger oss i samband med ingång av leverans- eller samarbetsavtal, däribland kontaktupplysningar (arbete, jobbtitel, förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer och email); upplysningar som du ger oss gällande dina preferenser i förhållande till marknadsföring och kommunikation; samt upplysningar som du ger oss om du kontaktar oss med en fråga för att lösa ett problem, eller när du i övrigt vänder dig till oss som ett led i vårt samarbete.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

In-Italia hanterar dina personuppgifter, och använder dem till, att uppfylla de föremål som står angivna här nedan. Observera att inte alla angivna föremål, kategorier av upplysningar, mottagare av upplysningar eller typer av behandling av upplysningar gäller för dig i alla tillfälle.

In-Italia behandlar uteslutande dina personuppgifter, i det omgång som är nödvändigt i samband med ditt kund-, leverantörs- eller samarbetsförhållande (då det i varje unikt tillfälle tas höjd för eventuella intressen) eler i förhållande till gällande rätt.

Kundadministration

In-Italia behandlar dina personuppgifter i samband med löpande administration av ditt kundförhållande med In-Italia som ett led i drivandet av vår verksamhet, däribland bokning av resor och leverans av våra övriga produkter (t.ex. visumansökningar, reseförsäkringar, transferservice osv.), upprätthållande av vårt kundregister, fakturering, inkasso, marknadsföring, statistik osv. All statistik och analys utarbetas i anonymt format, och innehåller därför inte upplysningar som kan ledas direkt tillbaka till dig som person. Uppgifterna används därutöver till att få större kunskap om dig och övriga användare av hemsidan. Detta användande kan bland annat omfatta undersökningar och analyser, som är riktade mot en förbättring av In-Italias produkter, tjänster och teknologier.

Administration av leverantörs- och samarbetsförhållande

In-Italia behandlar dina personuppgifter i samband med administration av leverantörs- och/eller samarbetsförhållande, där du är leverantör eller samarbetspartner eller kontaktperson hos en leverantör eller samarbetspartner som In-Italia samarbetar med, som ett led i driften av vår verksamhet, däribland upprätthållande av CRM-register med information om våra kontaktpersoner hos våra leverantörer och samarbetspartners.

Juridisk grundlag för behandling av dina personuppgifter

In-Italia behandlar som utgångspunkt uppgifterna om dig på ett av följande grundlagar: (1) Ditt samtycke; (2) ingång eller uppfyllelse av ditt kontrakt med In-Italia; (3) med hänsyn till In-Italias legitima intressen, d.v.s. de förmål som är beskrivna här ovan; (4) enligt rättsliga åtaganden som In-Italia är pålagt; (5) skyddande av dina eller annan fysisk persons vitala intressen; (6) behandling är nödvändig, för att ett lagkrav ska fastläggas, göras gällande eller försvaras, och (7) behandling är nödvändig för att följa In-Italias eller dina arbets-, hälso- och socialrättsliga åtaganden, som följer nationell lag eller EU-rätten. Det kan dessutom uppstå situationer, där vi behandlar dina personuppgifter med hänsyn till tredje mans legitima intressen med hänsyn till de föremål som är beskrivna här ovan, med mindre att dina intressen väger tyngre.

Delning av personuppgifter

In-Italia delar endast uppgifter i det omfång det är nödvändigt som ett led i driften av vår verksamhet, däribland för att kunna leverera din resa samt övriga produkter som du har köpt hos oss i samma samband. In-Italia delar t.ex. typiskt dina personuppgifter till följande mottagare i samband med bokning av resa och därmed relaterade produkter:

  • Global Distrubution Systems (GDS) 1* 
  • Flygbolag
  • Hotell
  • Biluthyrningsbolag
  • Bedbanks 2*
  • Försäkringsbolag

1* GDS är ett IT-nätverkssystem, som ägs eller drivs av en firma som möjliggör transaktioner mellan resebranschens tjänsteleverantörer, i huvudsak flygbolag, hotell, biluthyrningsbolag och resebyråer.

2* En bedbank är ett IT-nätverkssystem, som ägs eller drivs av en firma som möjliggör transsaktioner mellan resebranschens tjänsteleverantörer, i huvudsak hotell och resebyråer, eller slutkunden. In-Italia delar personuppgifter till bedbanks för att boka de hotell som du ska nyttja på din resa.

Skyddande av personuppgifter

Enligt Personuppgiftslagen, ska dina personliga uppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar dina personliga uppgifter på datorer med begränsad tillgång, som är placerade i kontrollerade faciliteter, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras konfidentiellt, och under fortsatt hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100-procentig säkerhet vid dataöverförsel via internet. Detta innebär, att det kan finnas en risk att andra oberättigade tvingar till sig tillgång till uppgifter, när data skickas och förvaras elektroniskt. Du upplyser således dina personliga uppgifter på eget ansvar.

Personuppgifter kastas eller anonymiseras löpande då det föremål som de skapades för är avslutat. Personuppgifter sparas i högst 5 år efter behov, på grund av den danska bokföringslag av dokumentationskrav. .

Den snabba utvecklingen av internettet, innebär att ändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därmed rätten, att uppdatera och ändra närvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter. När vi gör det, rättar vi självklart datum för "senast uppdaterat" nederst på sidan. I tillfälle av väsentliga ändringar, ger vi dig besked i form av ett synligt meddelande på vår hemsida.

Du har när som helst rätt att utöva dina rättigheter enligt den för tiden gällande Dataskyddslagstiftningen. Du kan bland annat kräva insikt i de personuppgifter som In-Italia är i besittning av, samt opponera mot behandlingen av uppgifterna, däribland opponera mot automatiserande avgöranden och profilering, eller mot användande av dina personuppgifter till direkt marknadsföring. Vidare kan du kräva korrigering eller radering av eventuella inkorrekta upplysningar om dig själv, ta tilbaka ett samtycke till behandling av dina personuppgifter, samt utöva din rätt till dataportabilitet.

Om du önskar göra en eller flera av dina rättigheter gällande, ber vi dig kontakta oss på email: info@in-Italia.se. Ditt krav kommer behandlas i överenskommelse med den för tiden gällande Dataskyddslagstiftningen.

Klagomål över In-Italias behanding av dina personuppgifter kan skickas till:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Danmark
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Internationell överföring av dina personuppgifter

På grund av In-Italias typ av verksamhet, kommer dina personuppgifter att kunna överföras til länder utanför EU/EES, i samband med bokning av resa hos oss. För att kunna leverera våra tjänster till dig, måste vi i vissa tillfällen använda samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES. Före ankomsten till ditt/ert inkvarteringsställe kommer vi som en huvudregel alltid skicka dit era namn och telefonnummer för att säkra att resorten kan kontakta er om ni mot förmodan inte ankommer som planlagt.

Utan möjligheten att överföra dina upplysningar till mottagare av EU/EES, kommer In-Italia inte kunna leverera den önskade resan till dig. Detta gäller, om bokning av din resa förutsätter att vi delar personuppgifter till mottageare utanför EU/EES, t.ex. för at kunna boka flygresa, hotell och liknande på din resedestination. 

Dataskyddslagstiftningen i dessa länder kan vara annorlunda än i Sverige, och i övriga länder utanför EU/EES kan EU-kommissionen ha värderat att Dataskyddslagstiftningen inte är på samma nivå som inom EU/EES:

I det fall, där det är praktiskt möjligt för oss, kommer delande av dina personuppgifter ske på bakgrund av de av EU-Kommissionens utarbetade standardöverföringskontrakt, som är specielt utformade för detta föremål. För delning av personuppgifter till USA, kommer dessa så vitt som möjligt ske på bakgrund av Privacy Shield. Privacy Shield är ett avtal mellan EU och USA, som bland annat fastställer ett starkt sätt av dataskyddsregler och säkerhetsåtgärder, som de amerikanska verksamheterna som är anslutna till förordningen, är förpliktade att hålla, när de behandlar personuppgifter.

I vissa tillfällen är det dock inte praktiskt möjligt för In-Italia att ingå ett standardöverföringskontrakt eller använda Privacy Shield som juridiskt överföringsgrundlag. I sådana fall, kommer överföring av uppgifterna ske med Dataskyddslagstiftningen, då överföringen av dina personuppgifter till det pågällande landet är nödvändig med hänsyn till leverensen av kontraktet mellan dig och In-Italia (bokningen av din resa) eller med hänsyn till genomförande av åtgärder som träffas på din begäran innan ingåendet av ett sådant avtal (t.ex. i samband med angivning av ett kvalificerat erbjudande som beskrivet här ovan).

Det är därför viktigt, att du är uppmärksam på, att överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES i samband med bokning av resa hos In-Italia, innebär att dina personuppgifter inte kommer att skyddas på samma sätt som efter svenska eller europeiska lagar.

Det finns i samband med delning av uppgifter, en närliggande risk för, att det i det gällande landet inte finns klara, precisa och tillgängliga regler om landets myndigheters åtagande av användande av dina personuppgifter; att det inte finns regler om att landets myndigheters tillgång till dina upplysningar ska vara nödvändiga och proportionella; att landet inte har en oberoende och effektiv tillsynsmyndighet, samt att landet inte har tillgängliga och effektiva rättsmedel för de registrerade.

Om du inte önskar att In-Italia, i samband med bokning av din resa/resor skickar vidare dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES, ombedes du därför att meddela detta i samband med bokningen av din resa.

Uppdaterat den 23 maj 2018