Kundservice

Bokningsregler

Nedanstående regler är utarbetade i överensstämmelse med "Lagen om paketresor" som gäller för resor bestående av t.ex. flygresa och logi, alltså en paketresa. Dessa bestämmelser är utarbetade av Danmarks Resebyråförening och som In-Italia Resor i egenskap av dansk researrangör är medlem av.

In-Italia Resor har tecknat en utökad ansvarsförsäkring genom Gouda Reseförsäkringar och har ställt garanti hos Resegantifonden.

Vad är en paketresa?

Vid en paketresa kombineras minst två av följande element, som är bokade och köpta som ett samlat paket, genom In-Italia Resor:

• Transport t.ex. flygresa
• Logi
• Annan turistmässig tjänst som inte är direkt kopplad till transport och som utgör en väsentlig del av paketresan.

In-Italia Resor ansvarar för att genomföra resan enligt avtalet/Lagen om Paketresor.

Bokning/ingå avtal

Kontraktförhållandet mellan dig som kund och In-Italia Resor uppstår och är bindande vid din muntliga eller skriftliga accept av ett erbjudande/en offert varpå vi skickat en bekräftelse. Dock kan en resa som inte bokas på www.in-italia.se oftast först bekräftas efter att depositionen och/eller fullt belopp är inbetalt samt när resans alla element är bokade och bekräftade hos In-Italia Resors leverantörer och du har mottagit en skriftlig bekräftelse. Vid bokning av en resa på www.in-italia.se bekräftas resan på skärmen och via email. Du är bunden av din bokning när du har accepterat densamma och därmed har du också godkännt våra betalningsvillkor.

Om du upptäcker att det finns avvikelser mellan det bokade och bekräftade ska du omgående kontakta In-Italia Resor för eventuella rättelser, om så är möjligt.

De vid bokningstillfället angivna informationerna anses som en del av avtalet och är bindande för In-Italia Resor med mindre att ändringar meddelas dig skriftligen vid bokning av resan eller om det kan visas dokumentation för att de angivna uppgifterna i bekräftelsen inte är giltiga (exempelvis tekniska fel som medfört felaktig prissättning m.m.).

Den angivna klassificeringen av hotell/villa/semesterboende är In-Italia Resors subjektiva värdering och den behöver inte nödvändigtvis överensstämma med stället egna klassificering.

Bokning av en resa kan ske personligen, skriftligen eller via telefon till resebyrån samt vid online bokning på hemsidan. Registering och därmed information och villkor i prislistan på hemsidan är bindande för resebyrån och kunden när depositionen betalas i tid och / eller hela resans pris är betald. Vid sen inbetalning förutsättes det att kunden har accepterat de på vouchern och i prislistan på internet angivna villkoren för resan. Researrangören ska innan resans början informera om möjligheten att teckna en reseförsäkring som täcker utgifterna vid behandling och hemtransport vid tillfälle av olycka eller sjukdom i den omfattning som den allmänna sjukförsäkringen inte täcker.

Barn och unga under 18 år som reser utan vuxet sällskap ska vid köp av resan på eget intiativ kunna visa upp intyg med förälders godkännande att de har tillåtelse att boka resan. Den person som står som nummer 1 på resan och/eller den person dit bekräftelse/biljetter skickas med post eller e-mail betraktas som ägare av resan. Det är endast denna person som kan ändra och/eller avboka resan. Eventuell kontakt, korrespondens eller återbetalning från oss gällande resan sker till denna person. Bokar en person flera biljetter betraktas samma person som ägare av samtliga biljetter.

Resegarantifonden

In-Italia Resor är knutna till den danska Resegarantifonden (Rejsegarantifonden) som säkrar dig ekonomiskt vid köp av paketresor, t.ex. i händelse av konkurs.

Resans pris

Resans pris omfattar samtliga i bokningen eller avtalat nämnda tjänster, och alla kända skatter, avgifter, bidrag samt eventuella rådgivnings- och expeditionsavgifter som anges vid bokningen, samt bidrag till Resegarantifonden.

Om flyg är valt som transportmedel omfattas priset av flygtransport till flygplats (dock inte transfer från flygplats till hotell), flygplatsavgifter, passageraravgift, inkvartering i valt rum på hotell eller i semesterlägenhet samt ev. förtäring i förhållande till "priset inkluderar" som informeras tillsammans med bokningen. Utgifter för pass, visum, vaccinationer, försäkringar och liknande är, med mindre annat anges, ej omfattat av priset och ansvaret för dessa vilar på resenären själv.

Bokning av hyrbil, bagage m.m. framgår av bekräftelsen. Där hänvisar vi till priserna på vår hemsida med hänsyn till eventuella rabatter för barn och extra sängar. Dessa inkluderas dock oftast som ett totalt paketpris varför det inte alltid är möjligt att se den enskilda rabatten för barn och extra sängar.

Där specificeras dock lokala skatter och avgifter som inte kan uppkrävas på förhand, t.ex. turistskatt i Italien.

Om inget annat anges är resans pris baserat på vistelse i delat dubbelrum. Ensamresande blir vanligtvis debiterade tillägg för enkelrum.

Särskilda önskemål för resan eller vistelsen ska, för att vara giltig, framgå av avtalet/bekräftelsen eller på annat vis kunna skriftligen dokumenteras (t.ex. mailkorrespondens).

Betalning

Den avtalade depositionen ska betalas vid bokningstillfället. Betalas depositionen inte i tid bortfaller bokningen.

Depositionen utgör ca. 40% av resans pris samt ev. tillköpt avbeställningsförsäkring och ska betalas samtidigt som bokning av resan. Depositionen återbetalas ej vid eventuell annullering varför vi rekommenderar alla resenärer att vara försäkrade av en sjukdomsförsäkring om annulleringen sker p.g.a. sjukdom (vänligen läs noggrant avsnittet om avbokning).

Om det vid betalning av resan, endast är möjligt att betala det totala beloppet, beror detta på att ingen av resans delar är återbetalningsbara, och varken kan ändras eller avbeställas.

Slutbetalning av resan ska vara resebyrån tillhanda senast 40 dagar innan avresedagen (eller som angivet på din bokning). Vid bokning inom 40 dagar innan avresa ska hela resans pris betalas till resebyrån vid bokningstillfället. Följs ej betalningsreglerna har resebyrån rätt att annullera resan utan tidigare förvarning.

Det utgår automatiskt en avgift för utskick av biljett och eventuella färdhandlingar med posten. Önskas biljetten via e-mail förekommer ingen avgift. Ändring av inbetalningsform: Det finns ingen ångerrätt på inbetalningsformen. När vi har mottagit betalningen kan den inte ändras till annan betalningsform.

Måltider

Om det av ”priset inkluderar” vid bokningen framgår att vistelsen inkluderar hel eller halv pension betyder det följande:

 • Helpension: Börjar med middag på ankomstdagen och avslutas med lunch på avresedagen.
 • Halvpension: Börjar med middag på ankomstdagen och avslutas med frukost på avresedagen.
 • Frukost: Börjar med frukost på vistelsens andra dag och avslutas med frukost på avresedagen.

Logi

Rummen eller lägenheterna kan förväntas stå till gästens förfogande senast kl. 17.00 på ankomstdagen men är oftast klara tidigare. Man ombedes lämna rummet eller lägenheten innan kl. 10.00 på avresedagen om inget annat anges. Vid ytterst få tillfälle är rummen först klara på kvällen. På enstaka hotell kan det förekomma olikartade rum, vilket inte berättigar till någon kompensation.

Vid överbokning eller oförutsedda problem i förbindelse med vistelsen kan In-italia Resor flytta gäster till andra hotell/lägenheter med samma standard eller bättre, utan form för ytterligare kompensation.

Slutstädning i semesterlägenheter

Slutstädning i semeserlägenheter är i vissa fall obligatoriskt och ska betalas direkt på plats. Detta framgår på hemsidan och i förbindelse med bokningen och är därmed ett extra tillägg som antingen framgår på bokningsbekräftelsen eller som betalas direkt på stället.

Prisändringar efter avtalets början

In-Italia Resor har efter avtalets början endast rätt att höja priset på grund av ändringar gällande: 

Transportkostnader, så som bränslepriser.
Skatter, avgifter eller övriga avgifter för vissa tjänster så som flygplats, hamn, landnings eller startavgifter.

Växelkurser som använts vis beräkningen av priset för den påtalade paketresan. Detta kräver att In-Italia Resor snarast möjigt informerar dig om detta och att avtalet om köp av paketresan uttryckligen tillåter efterföljande prisförändringar både uppåt och nedåt.

En prishöjning ska informeras så snart som möjligt och senast 20 dagar innan avresa och får inte överstiga 10% av resans marknadsförda värde. Om dessa villkor inte efterföljs kan du utan kostnader avbeställa resan. Detta under förutsättning att du meddelar In-Italia Resor din avbeställning direkt efter att du blivit informerad om prishöjningen.

Sker prisändringen nedåt under ovan nämnda omständigheter inom 20 dagar före avresan kan du inte kräva en prissänkning med mindre än att det handlar om inhemska skatter eller avgifter som tas bort eller reduceras och att besparingen överstiger 100 SEK per person.

Avbokningsregler

Följande regler gäller vid avbokning såvida en avbeställningsförsäkring inte är tecknad.

 • Vid avbokning efter inbetalning av deposition är hela depositionen förlorad
 • Vid avbokning efter inbetalning av hela resans pris, är hela resans pris förlorat

Överlåtelse av en paketresa till andra kan som utgångspunkt inte ske. Resan ska avbokas och därefter ska en ny bokning göras i den nya resenärens namn.

Flygbiljetter kan aldrig ändras, annulleras eller återbetalas.

Avbokning i händelse av krig etc. 

Uppstår det inom ett period av 14 dagar före resans start krig, naturkatastrofer, livsfarliga smittsamma sjukdomar eller liknande kan resan avbokas kostnadsfritt. Detta under förutsättning att offentliga svenska myndigheter (Utrikesdepartementet, Socialdepartementet) direkt avråder från resor till det specifika området. Den kostnadsfria avbokningsrätten gäller dock inte om du vid avtalets ingång kände till den pågående händelsen eller om händelsen var allmänt känd. 

Om du besöker flera destinationer har du endast rätt av avboka den del av paketresan som omfattar det område som man avråder att resa till. Om detta utgör den största delen av resan kan resan dock avbokas kostnadsfritt.

Avbokning vid sjukdom

Vi rekommenderar att du teckna en avbeställningsförsäkring vid händelse av akut sjukdom (måste beställas vid bokning av resan). In-Italia Resor samarbetar och fungerar som en förmedlare av reseförsäkringar från Gouda Reseförsäkring. Detta innebär att det alltid är försäkringsvillkoren från Gouda som bestämmer omfattningen av täckningen. Kontakta In-Italia Resor för ytterligare information.

Ändringar/Avbokningar innan avresa

Om In-Italia Resor innan avresa avbokar resan kommer du snarast möjligast att motta ett besked. Det samma gäller om det innan avresan visar sig att In-Itaia inte kommer att kunna genomföra resan som avtalat exempelvis genom att inte kunna leverera de avtalade tjänsterna, eller att tjänsterna kommer att vara av sämre kvalitet än avtalat. Detta gäller dock inte för ändringar eller oegentligheter som anses vara av ringa natur.

I samband med meddelandet om ändringen eller avbokningen ska In-Italia Resor ge dig information om dina rättigheter samt om till vem och inom vilken tid du kan reklamera samt hur du i övrigt ska förhålla dig. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir lägre har du rätt att erhålla en rabatt.

Väsentliga ändringar/avbokningar innan avresa

Är ändringarna i avtalet av väsentlig karaktär för dig och ändringarna inte beror på din personliga situation kan du:

Säga upp avtalet och få tillbaka samtliga belopp som är inbetalda i förhållande till avtalet eller delta i en annan paketresa efter eget val om In-Italia Resor utan orimliga omkostnader eller förlust kan erbjuda detta.

Du ska omedelbart efter att du har mottagit beskedet om förändringen meddela In-Italia Resor ditt beslut.

Om du väljer att delta i en paketresa med ett högre värde ska du betala mellanskillnaden. Har paketresan ett lägre pris än den ursprungliga ska In-Italia Resor betala tillbaka mellanskillnaden.

Ansvar och ansvarsfrihet för In-Italia Resor vid ändringar

I händelse av att du drabbas av direkta förluster på grund av ändring/avbokning av In-Italia Resor har du rätt till ersättning i överensstämmelse med ovanstående, såvida ändringen/avbokningen inte beror på:

 • Avsaknad av anslutnignar/beläggningsprocent på resan. Minsta antal resenärer upplyses vid bokningen.
 • Att In-Italia Resor har meddelat dig detta senast 7 dagar innan avresa
 • Egna privata förhållanden för dig
 • En för paketresan ovesentlig tredje person
 • Yttre omständigheter som In-Italia Resor eller någon som In-Italia Resor är ansvarig för inte kunnat förutse vid avtalets ingående.

Ändringar, överträdelse efter avresa

Om du upplever en brist på resan är du skyldig att snarast informera In-Italia Resor om denna så att vi har möjlighet att rätta till den. Om du inte gör detta kommer du normalt sätt förlora rätten till senare ersättningskrav. Om felet upptäcks utanför kontorstid, så ska du omedelbart skicka ett mail till In-Italia Resor.

Det förligger en brist på resan om du inte mottar de tjänser/särskilda avtal som är bekräftade av In-Italia Resor eller om det kan dokumenteras att tjänsterna är av lägre kvalitet än avtalat.

Åtgärder

När In-Italia Resor erbjuder att avhjälpa felet och det sker inom en rimlig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig kan du inte kräva prisnedsättning eller säga upp avtalet.

Om avhjälpning inte sker som nämnts ovan eller om det inte finns någon lämplig åtgärd för att avhjälpa utan att orsaka In-Italia Resor orimliga kostnader eller betydande olägenhet kan du göra anspråk på en proportionerlig, passande sänkning av priset.

Har bristen orsakat väsentlig olägenhet för dig kan en eventuell ersättning betalas ut med mindre att felet beror på omständigheter som gör In-Italia Resor ansvarsfria enligt Lagen om pakeresor.

Ansvar - In-Italia Resor

In-Italia Resors ansvar är begränsat till den ersättning som våra underleverantörer begränsar sitt ansvar till i enlighet med följande internationella konventioner:

 • Vid sjötransport, Atenkonventionen och tilläggsprotokoll
 • Vid tågresor, COTIF/CIV konventionen om internationell järnvägstrafik
 • Vid flygtransport, Montréal och Warsawa konventionerna om EU-förordning 889/2002, som begränsar flygbolagens ersättningsansvar vid dödsfall eller personskada, förlust eller skada på bagage, samt vid förseningar.

Flygbolagens och därmed In-Italia Resors ersättningsansvar vid förlorat, skadat eller försenat bagage är begränsat till 1131 SDR. In-Italia Resor agerar som agent för det/de i resan involverade transportföretagen som ensamma är ansvariga för korrekt genomförande av den bekräftade transporten samt inkluderat bagage. In-Italia har ingt ansvar för ändringar, förseningar etc. som uppstår till följd av avtalsbrott, strejker, väderförhållande eller villkor som In-Italia inte har något eget inflytande på.

Ansvar/förpliktelser m.m - kunden

Om du uteblir utan att ha avbokat resan och/eller om du inte vid den angivna tidpunkten och platsen för ut- och hemresa inte ansluter dig till resan på grund av brist på resehandlingar till exempel ett giltigt pass eller visum har In-Italia Resor rätt att debitera fullt pris för paketresan. Om detta sker kan du inte vid ett senare tillfälle kräva ersättning för outnyttjade tjänster.

Avboknings- och reseförsäkring

Du är generellt sätt själv ansvarig för kostnaderna vid sjukdom, sjukhusvistelse, etc. under resan såvida In-Italia Resor inte kan ställas ansvarig. Därför rekommenderar vi att du köper en avboknings- och/eller reseförsäkring. In-Italia Resor samarbetar och fungerar som en förmdelare av reseförsäkringar från Gouda Reseförsäkring vilket innebär att det alltid kommer att vara försäkringsvillkoren från Gouda som bestämmer omfattningen av täckning. Kontakta In-Italia Resor för ytterligare information.

Pass, visum, vaccinationer, etc.

Information om förhållanden som rör till exempel pass, visum och vaccinationer är du själv ansvarig för att ha informerat dig om vid resans början via informationen på respektive ambassader och Utrikesdepartement. Har du inte ett svenskt pass ska detta meddelas In-Italia Resor när du bokar så att In-Italia Resor kan vägleda och hänvisa dig till de platser där du ska söka information om de formaliteter som krävs för resan. Undlåter du att göra detta har In-Italia Resor inget ansvar för de eventuella konsekvenser detta kan medföra gällande avsaknad av resehandlingar, vaccinationer och så vidare. Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatumet och vi rekommenderar dig att alltid ha passet med dig när du reser. Var medveten om eventuella krav på transit-visum.

Sjukintyg

Använder du läkemedel som innehåller starka droger bör du fråga ditt apotek eller din läkare om ett läkarintyg för resor. In-Italia Resor kan inte hållas ansvarig för eventuella konsekvenser till följd av bristande medicincertifikat.

Som kund är du skyldig att:

 • Säkerställa att In-Italia Resor alltid får den/det korrekta namnet/namnen på alla deltagare i bokningen
 • Omedelbart kontrollera att de skickade/mottagna resehandlingarna är korrekta
 • Hålla dig informerad om avgångstider
 • Följa de anvisningar som In-Italia Resor har satt upp för resan

Gemensamt ansvar för kunden

Du kan ställa krav vid brister på paketresan till antingen leverantören eller In-Italia Resor som har gemensamt ansvar för kunden.

Reklamationer

Eventuella klagomål under resan skall lämnas till den som tillhandahåller tjänsten omedelbart efter upptäckten av ett fel eller brister - helst skriftligen med mottagningsbevis - t.ex. i hotellets dagliga rapport. Om detta inte ger ett tillfredsställande resultat ska In-Italia Resor kontaktas så snart som möjligt via telefon eller e-post. Reklameras felet inte direkt kommer detta troligen innebära att ingen ersättning utgår vid senare tillfälle.

Anspråk mot In-Italia Resor ska omedelbart efter resans slut anmälas till In-Italia Resor. Anspråk ställda mer än 3 månader efter det att felet upptäcktes anses inte ha anmälts inom rimlig tid och kan därför inte behandlas. Om en överenskommelse om ett yrkande om skadestånd och/eller belopp inte uppnås genom klagomål till In-Italia Resor kan du skicka klagomålet till:

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11, 3.sal
2840 Holte
www.pakkerejseankenaevnet.dk

eller via den europeiska plattformen
http://ec.europa.eu/consumers/odr

In-Italia Resor är genom sitt medlemskap i Danmarks Resebyråförening förpliktigad att uppfylla order från "Pakkerejseankenævnet" med mindre att föreningens styrelse beviljar undantag från detta krav för att yrkanden önskas avgjort i  dansk domstol och inte av styrelsens stadgar.

Klagomål om flygförseningar eller nekad ombordstigning "Denied Boarding" med hänvisning till EU-förordningen 261/2004 - Flygpassagerares Rättigheter - som kan läsas på svenska www.transportstyrelsen.se - Luftfart - Resenärsinformation - Passagerarens rättigheter. In-Italia Resor är som resebyrå inte omfattad av EU-förordningen 261/2004 som uteslutande behandlar relationen mellan resenären och flygbolaget som har det fulla ansvaret för ett korrekt genomförande av den flygtransport de har bekräftat liksom för bagage som de har gått med på att transportera.

Flygbiljetter

Många flygbiljetter är idag föremål för särskilda villkor och begränsningar som du bör vara medveten om eftersom de i regel inte kan ändras, annulleras eller återbetalas. Kombinerar du själv biljetter eller reservationer till en sammanhängande resa och det uppstår vissa förseningar på vägen står du själv ansvarig för risken att inte nå din nästa anslutning. Köper du däremot en komplett flygbokning från avresa till slutdestination hos In-Italia Resor där det förekommer flygbyte på vägen är du bättre skyddad i händelse av förseningar eftersom de inblandade flygbolagen därigenom åtar sig det totala ansvaret för hela transporten.

Du ska vara medveten om att du i förhållnde till flygbolagets standardvillkor är förpliktigad att nyttja alla flygningar i den ordning som framgår på biljett och resplan. I annat fall riskerar du förlora rätten till att använda dig av enskilda sträckor i din biljett.

Om du inte utnyttjar din utresa förlorar du rätten att använda returbiljetten.
Om du inte utnyttjar en viss sträcka av biljetten kommer du också att förlora rätten att använda de följande sträckorna.

In-Italia Resor hämtar sin data direkt från flygbolagens bokningssystem. In-Italia Resor kan inte hållas ansvarig om en flygbokning inte kan genomföras på grund av tekniska problem.

In-Italia Resor visar i många sammanhang meddelandet "direkt" i samband med en flygning. Detta kan definieras som antingen en non-stop flygning eller som en flygning med en kontinuerligt rutt-nummer men med ett stopp på vägen.

Namn på flygbiljetter

Det är viktigt att In-Italia Resor får det/de korrekta namnet/namnen på alla resenärer. Namnen måste följa det/de giltiga passet/passen. Artistnamn, smeknamn, och liknande ska inte användas på flygbiljetter eftersom det kan leda till avvisning vid incheckningsdisken. In-Italia Resor tar inget ansvar för följderna av felaktigt lämnad information som byrån inte har haft möjlighet känna till. Kontrollera alltid namnen på biljetterna så fort du mottagit dem.

Flygplaner och tidtabeller

Dessa är ofta planerade långt innan avgångstiden och flygbolagen kan göra ändringar även efter det att biljetten har bokats/utfärdats. Sker det några förändringar före avgång men efter det att biljetten har utfärdats/levereras/vidarebefordras kontaktar In-Italia Resor eller flygbolaget dig via email eller telefon för att informera om förändringarna

Avviker restider i de levererade/vidarebefordrade biljetterna från den ursprungliga bekräftelse bör du kontakta In-Italia Resor så att eventuella fel kan åtgärdas och korrigeras omedelbart.
Vi rekommenderar att du kontrollerar dina flygbokning på www.viewtrip.com

Skatter och avgifter

En del skatter och avgifter tas ut före avresan. Det finns emellertid en del flygplats- eller andra turistmässiga skatter/avgifter som ska betalas kontant vid avresa eller på plats och därför inte kan debiteras före avresan.

Normalt anges sådana skatter/avgifter i dina resehandlingar men enskilda länder har en tendens att utan förvarning eller med mycket kort varsel införa nya skatter eller öka de befintliga. Därför kan det förekomma förändringar som uppstått mellan bokningstillfället och avresan till/från en viss destination.

Incheckningstid på flygplatser

Check-in vid resor i Europa ska i allmänhet slutföras minst en timme före avgång (vi rekommenderar dock minst 2 timmar före flygets avgång).

På grund av ökade säkerhetskontroller vid alla flygplatser kan väntetider ibland vara betydligt längre och det är upp till de enskilda flygplatserna och/eller flygbolagen att bestämma incheckningstiden. Var alltid på flygplatsen i god tid så att du inte kommer för sent till flyget. Det är ofta långa köer både vid incheckningsdiskar och vid efterföljande pass- och säkerhetskontroller.

Du är personligen ansvarig för att göra personalen vid check-in uppmärksam på om du inser att du inte kommer att hinna checka in i tid för att hinna i rätt tid till den korrekat gaten. I resplanen informerar In-Italia Resor om de regler som är gällande vid utskrivningen av dokumenten.

Reglerna kan ändras av luftfartsmyndigheterna eller flygplatsoperatören med kort varsel. Vi rekommenderar därför att du redan vid ankomsten till den specifika flygplatsen frågar om aktuell terminal och incheckningstider så att du kan förhålla dig till dessa på återresan. Vi rekommenderar även, om möjligt, att du använder www.viewtrip.com för att kontrollera din kommande resa.

Jurisdiktion och Applicerbara lagar

Varje anspråk mot In-Italia Resor ska lösas enligt dansk lag. Tvister som inte kan avgöras av  Pakkerejse Ankenævne ska avgöras i Sø- og Handelsretten. Processpråket kommer alltid att vara danska.

Förbehåll

In-Italia Resor reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar. Kända ändringar kommer att delges vid bokning. Om priset är angivet i en utländsk valuta vill vi uppmärksamma dig på att omräkningskursen till svenska kronor är bankkursen vid faktureringstillfället med ett kurstillägg på 2-3 procent.

Ålder vid reservation

Beställare av resa hos In-Italia Resor måste vara myndig vid bokningstillfället.

Ångerrätt

Det finns ingen ångerrätt på In-Italia Resors produkter.

Enligt lagen om e-handel har du normalt 14 dagars ångerrätt vid handel över nätet. Detta gäller dock inte för boende och transport, se Konsumentköplagen. Det rekommenderas därför att resenären så snabbt som möjligt kontaktar resebyrån om det blir nödvändigt att avboka en redan bokad resa.