Kundservice

Bokningsregler

Här hittar du köpevillkoren när du bokar ett boende genom In-Italia

Observera: Om du beställer en paketresa där det ingår flyg, boende och eventuell bilhyra så hittar du villkor för paketresor här.

Avtalets ingående och betalning

Avtalets ingående

Boking av ett boende sker på svenska och kan göras genom personlig, telefon eller skriftlig förfrågan. Bokingen och därmed informationen och villkoren på hemsidan är först bindande för In-Italia och kunden när den slutgiltiga bekräftelsen på bokningen har skickats till kunden och resebeviset är utställt.

Vid bokning förutsätts kunden ha bekräftat att han har accepterat de skriftligen meddelade och/eller de på hemsidan angivna villkoren för boendet. Kunden är förpliktigad att vid beställning upplysa namn, adress, telefonnummer, antal resedeltagare och om möjligt e-mail adress. Kunden är dessutom vid beställningen skyldig att upplysa eventuella personliga förhållanden för kunden eller andra resande som kräver speciellt hänsynstagande gällande det hyrda boendet (här avses handikapp, allergier eller liknande). Skulle kunden vilja ha med husdjur ska detta meddelas vid bokningstillfället. Husdjur får enbart medtagas om de står omnämnda på resebeviset och det för övrigt är tillåtet från ägaren av boendet att medta husdjur till boendet. Enbart det antal husdjur som står med på resebeviset får medtagas. 

Kundens speciella önskemål

Säravtal baserade på kundens speciella önskemål ska för att vara giltiga framgå av avtalet/resebeviset eller på annat sätt dokumenteras.

Vistelsens pris

Priset omfattar samtlig i programmet eller avtalet nämnda tjänster samt alla obligatoriska skatter och avgifter dock ska eventuella lokala turistskatter betalas direkt till semesterbostaden / hotellet.

Depositionen utgör 20 % av det totala priset på det som beställts dock minst kr. 1000,- per beställt semesterbostad eller per hotellrum. Depositionen ska betalas inom 3 bankdagar från bokningsdatum om In-Italia har skickat bankinformation. I övriga fall gäller de betalningsdatum som står angivna på inbetalningskorten. Notera att när det är tal om en vistelse som inte är avbokningsbar (ej refunderbar) ska totalpriset betalas vid bokningstillfället.

Vistelsens pris omfattar - om inte annat står angivet - enbart inkvartering i hotellrum/lägenhet samt eventuella måltider enligt beskrivningen på hemsidan. Information om krav på pass, visum eller vaccinationer kan fås av In-Italia eller av gällande lands ambassad eller konsulat samt vaccinationscentraler.
Utländska statsmedborgare rekommenderas att kontakta sina respektive ambassader, där de kan få information om vilka krav som ställs på deras lands medborgare.
In-Italia kan under inga omständigheter ställas till ansvar för eventuella kostnader till följd av att kunden inte har kontrollerat vad som gäller angående krav på visum eller vaccinationer m.m. Utgifter för pass, visum, vaccinationer, försäkring och liknande inefattas inte i priset och ansvar för dessa kostnader vilar på den resande själv.

Särskilda hotellfaciliteter så som tillträde till tennisbana, minigolf och liknande är som vanligt inte inkluderat i vistelsens pris på samma sätt som det på vissa hotell kräver betalning för hyra av solstolar, parasoller m.m. Särskilda regler gäller för att komma i åtnjutande av rabatter (barnrabatter, grupprabatter, extrabäddsrabatt etc.). Dessa regler framgår av prislistan eller upplyses av In-Italia vid förfrågan.

Betaling

Betalning för vistelsen med avdrag för eventuellt tidigare inbetalad deposition ska vara In-Italia till handa inom de på bekräftelsen angivna betalningsperioderna. Överskridande av betalningsperioderna ger In-Italia rätt att annullera bokningen.

Vistelsens pris är beräknad utifrån gällande tariffer, priser, avgifter och valutakurser. In-Italia forbehåller sig därför rätten att fram till avresetidpunkten företa sådana prishöjningar som orsakas av ändringar av bränslepriser, ändringar av skatter, avgifter samt förändrade valutakurser.
Om priset höjs med mer än 10% har kunden rätt att avbeställa vistelsen och få hela det inbetalade beloppet refunderat. En förutsättning för detta är att kunden meddelar att han vill avbeställa omedelbart efter att han blivit informerad om prishöjningen. I det fall att skatter, avgifter och liknande som har påförts In-Italia direkt och som är inräknade i vistelsens pris minskas eller bortfaller med verkan före vistelsens början är In-Italia skyldigt att gottgöra kunden det insparade beloppet såvida det överstiger kr. 150,-.
Kunden ska skriftligen underrättas om eventuella prishöjningar snarast möjligt och senast 20 dagar före vistelsen tar sin början till den adress som angavs vid bokningstillfället eller senare har angivits.

 

Allmänna avbokningsregler

Hos In-Italia gör vi vårt bästa för att ge våra kunder bästa möjliga villkor på alla område, så också när det gäller avbokning och ändringar. Vi tar därför inte ut någon avgift ifall en vistelse blir annullerad eller ändrad innan dess början, men i vissa fall kan man som kund bli ekonomiskt lidande vid ändring eller avbokning nära inpå vistelsens start. Detta beror på att vi enligt kontrakt med samarbetspartner är skyldig att betala dem när annulleringen/ändringen kommer så sent att stället löper risk att inte kunna sälja boendet vidare: ju närmre vistelsens början man kommer, ju större risk. Tidsfristerna och storleken på avgiften i samband med annullering/ändring varierar från ställe till ställe, du finner dem under fliken "Avbokningsregler" i förbindelse med varje hotell eller semesterbostad. I vissa undantagsfall där ingenting är angivet gäller följande regler:

a) Vid avbokning tidigare än 6 veckor innan vistelsens start blir depositionen inte återbetalad.
b) Vid avbokning senare än 6 veckor innan vistelsens början blir inbetalade belopp inte återbetalade. Eventuell annullering av bokningen de sista 6 veckorna innan avresa ändrar inte på In-Italia's krav att få inbetalt fullt belopp för vistelsen.

Notera att det vid gruppresor (från 15 personer) kan förekomma särskilda avbokningsregler som avviker från fliken "Avbokningsregler" under varje hotell eller semesterbostad. Du är välkommen att fråga oss.
 

Avbokning på grund av sjukdom m.m:

In-Italia ska vid avtalets början informera kunden om möjligheterna och villkoren för att teckna en avbeställningsförsäkring som täcker omkostnaderna i tillfälle av att kunden på grund av akut sjukdom m.m. inte kan genomföra den planerade vistelsen.

Avbeställningsförsäkringen täcker enligt det enskilda försäkringsbolagets villkor och kunden ska göra sina krav för återbetalning av utgifter till In-Italia via sitt försäkringsbolag. Kunden är förpliktigad att genast eller snarast möjligt efter att det ersättningsberättigade förhållandet uppstått meddela sin avbokning till In-Italia.

Ändringar och avbokningar

Ändringar/avbokning från In-Italias sida innan vistelsens början

Vid tillfälle att In-Italia innan avresa ställer in vistelsen ska kunden snarast informeras. Det samma gäller ifall det innan vistelsens början visar sig att In-Italia inte kan genomföra vistelsen som utlovat, exempelvis genom att man inte kan leverera de avtalade tjänsterna, att tjänsterna är av betydligt sämre kvalitet än utlovat. Detta gäller dock inte för ändringar eller oregelmässigheter som kan betecknas som bagatell-aktiga. Samtidigt som In-Italia informerar kunden om avbokningen eller ändringen ska kunden informeras om vilka alternativ han/hon har och hur kunden i övrigt ska förhålla sig. Ifall ändringen medför att vistelsens ekonomiska värde sjunker, har kunden rätt att få tillbaka mellanskillnaden.
I tillfälle att In-Italia avbokar vistelsen utan att det beror på resenärens egna förhållande har kunden rätt att säga upp avtalet och få tillbaka hela det inbetalda beloppet. Kunden kan också välja att i stället vistas i en annan lägenhet/hotell efter eget val, utan att In-Italia blir drabbade av omkostnader i förbindelse med den nya vistelsen. Detta gäller även ifall det med säkerhet kan förutses att vistelsen skulle vara bristfällig från In-Italias sida.
Ifall kunden väljer att vistas i en lägenhet /hotell till ett högre pris ska kunden själv betala mellanskillnaden. Väljer kunden att vistas i en lägenhet/hotell till lägre pris ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden.
Lider kunden ekonomisk förlust till följd av In-Italias ändringar eller som följd av vistelsens annullering har kunden rätt till ersättning i enlighet med de allmänna ersättningsreglerna, förutom om avbokningen eller felet beror på:

1. Kundens egna förhållande.
2. En oförutsägbar tredje part eller yttre omständigheter (force majeure) som inte kunnat förutses vid avtalets start, eller undvikas av In-Italia eller någon In-Italia är ansvarig för.

Kunderna har även rätt till ersättning ifall In-Italia har garanterat (försäkrat) vissa egenskaper vid vistelsen och dessa inte kunnat levereras som utlovat.
Vill kunden göra krav gällande detta ska kunden meddela In-Italia inom 7 dagar efter att kunden har fått information om ändringen eller avbokningen. Gör kunden inte detta bortfaller rätten till krav om kompensation.
 

Ändringar/avbokningar från kundens sida innan vistelsens början

Ifall kunden efter betalning av deposition och/eller vistelsens fulla pris önskar göra ändringar med hänsyn till vistelsen varighet, semesterbostad, resedeltagare, etc. gäller följande regler:
- Meddelas ändringen till In-Italia innan avbokningsreglerna (se fliken "Avbokningsregler" för varje hotell / semesterbostad) förutsätter ett helt eller delvist förlorande av det inbetalade beloppet så kräver In-Italia inte någon avgift. På samma vis kan kunden överlåta vistelsen till andra, som uppfyller kravet för att utnyttja vistelsen. Det förutsätter dock att hotellets / boendets regler inte utesluter detta, samt att In-Italia underättas i rimlig tid innan vistelsens början så att namn på voucher m.m. kan ändras.

Ändringar av boende, period, vistelsens längd, ankomsttid eller antal resenärer som meddelas In-Italia och bekräftas av den samma senare än tidpunkten då avbokningsreglerna träder i kraft för hotellet/boendet innebär delvis eller helt förlorad betalning. Dock behandlas varje bokning av In-Italia enligt reglerna för avbokning (se nedan).

När du via In-Italia köper en vistelse i en semesterbostad eller ett hotell i Italien finns det ingen ångerrätt enligt den danska forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2 (anm.: In-Italia är en danskregistrerad verksamhet och lyder under danska regler och lagar).

Skyldigheter och ansvar

In-Italias skyldigheter och ansvar efter vistelsens början

In-Italia är skyldiga att genomföra vistelsen i överensstämmelse med hemsidan och vistelseavtalet. Arrangörens skyldigheter gäller alla tjänster som ingår i avtalet, även de som levereras av andra än In-Italia. Information på In-Italias hemsida är bindande för In-Italia. Informationen på hemsidan kan dock ändras innan vistelseavtalet ingås och isåfall ska kunden innan vistelseavtalet ingås tydligt informeras om ändringarna.

Ifall det mellan In-Italia och kunden har gjorts särskilda avtal som avviker från de på hemsidan presenterade villkoren är dessa endast gällande i det omfång som är angivet på vouchern eller på annat vis tydligt kan dokumenteras.

Det förekommer brist vid vistelsen ifall kunden inte får de förmåner som via hemsidan annonseras eller om särskilda avtal med In-Italia som är angivna på vouchern inte uppfylls, eller om tjänsterna är av betydligt sämre kvalitet än det som avtalats. Felaktigheter som anses bagatell-aktiga räknas dock inte som brister. Det anses heller inte vara ett fel eller brist ifall vädret och temperatur förhållandena avviker från det normala, precis som kundens egen försummelse inte räknas som felaktighet i förhållande till vistelsen.

Är semesterbostaden bristfällig har In-Italia rätt och skyldighet att lösa bristerna snarast möjligt, med mindre att det skulle leda till orimliga kostnader och betydande olägenhet för In-Italia. Kan hjälp inte krävas se ovan, eller om In-Italia inte åtgärdar bristerna inom rimlig tid, har kunden rätt till avdrag på boendets pris.

Erbjuder In-Italia att lösa problemet kan kunden inte kräva avdrag på priset eller att häva avtalet, så länge In-Italia åtgärdar felet inom rimlig tid och utan omkostnader eller större nackdelar för kunden.
Kan en större del av de avtalade tjänsterna inte levereras eller semesterbostaden i övrigt är bristfällig vilket medför att de skriftliga avtalen angående vistelsen är felaktiga kan kunden häva avtalet. Kunden ska i detta tillfälle senast 48 timmar efter att man upptäckt fel/brister underrätta In-Italia per telefon eller e-mail och redogöra för fel och brister.

Häver kunden avtalet ska In-Italia återbetala samtliga belopp som är inbetalda enligt avtalet. Kunden ska göras uppmärksam på att denna kan bli debiterad en del av tjänsten svarande till utnyttjad vistelse. Detta är dock alltid en konkret värdering. 

Lider kunden ekonomiska förluster som följd av att vistelsen haft fel och brister har kunden rätt till ersättning från In-Italia, om felen beror på en tredje part och som inte kunnat förutses vid avtalets start eller undgåtts av In-Italia eller någon (ex. samarbetspartner) In-Italia är ansvarig för.

In-Italia är heller inte ansvarig ifall fel och brister beror på utomstående omständigheter som In-Italia eller någon In-Italia är ansvarig för inte kunnat förutse vid avtalets början eller kunnat undgå eller förutse.

Ersättning för personskador är begränsade i överensstämmelse med reglerna i internationella konventioner.

In-Italia erbjuder ingen ersättning för olägenheter på grund av problem på hotellet med sviktande försörjning i form av elavbrott, bristande varmvatten, värme och aircondition, precis som man inte erbjuder ersättning ifall pooler och liknande faciliteter är avstängda på grund av nödvändiga reparations- eller underhållsarbeten. Till sist frånskriver sig In-Italia allt ansvar för information och upplysningar som finns i semesterbostädernas egna broschyrer.
Kunden är själv ansvarig för medhavda värdesaker och pengar samt bevaring av dessa under semestern. In-Italia är inte ansvarig för värdesaker som kommer bort från bostadens förvaringsbox eller liknande. In-Italia kan inte göras ansvarig för information gällande transporttider och priser för offentlig transport, taxi eller transfers.

Ovanstående gäller såvida inte annat föreskrivs enligt dansk lag.. (anm.: In-Italia är en danskregistrerad verksamhet).

Kundens skyldigheter och ansvar

Kunden är skyldig att följa de anvisningar för vistelsens genomförande som In-Italia eller dennes representant m.fl. fastställer.
Kunden ska respektera de ordningsregler som finns med hänsyn till semesterbostadens regler för vistelse m.m.
Grov eller upprepande brott som strider mot reglerna kan medföra avvisning från semesterbostaden, således att vidare vistelse må ske på kundens egen räkning och på annat ställe, ej bokat genom In-Italia.
Kunden är ersättningsansvarig i överensstämmelse med normala ersättningsregler för skador, han/hon orsakar på ägodelar som tillhör andra kunder, In-Italia, semesterbostadsägaren, hotell m.m.
Kunden är ansvarig för att ha giltigt pass, visum och eventuella vaccinationer.
Det är kundens eget ansvar att betala för eventuella utgifter som beror på brister gällande ovan nämnda formaliteter.
Kunden är även ansvarig för eventuella utgifter i förbindelse med sjukdom, olycka eller liknande under vistelsen och det ligger på kundens eget ansvar att betala för utgifter i samband med läkarhjälp, sjukhusbesök, särskild hemtransport m.m. Det rekommenderas därför att kunden själv undersöker behovet för en eventuell reseförsäkring.

In-Italia är inte ansvarig för kunder som själva arrangerat transport till flygplats vid hemresan och inte når sin utsatta check-in tid.
Kunden bär själv ansvaret för att såväl egen person som bagage är anpassat till flyg och offentlig transport. Det ska även uppmärksammas att det föreligger särskilda regler för gravida i den sista delen av graviditeten (8:e och 9:e månaden).
Det erbjuds ingen återbetalning vid eventuella outnyttjade delar av vistelsen, inklusive eventuella utflykter eller andra arrangemang på destinationsorten.

Ovanstående gäller såvida inte annat föreskrivs enligt dansk lag.. (anm.: In-Italia är en danskregistrerad verksamhet).

Reklamationer och klagomål

Reklamationer

Alla kunder har rätten att reklamera en tjänst de köpt hos In-Italia. Eventuella reklamationer ska meddelas till det lokala boendets ägare/representant eller In-Italia inom 48 timmar efter att kunden har upptäckt felet med sin bokade bostad med hänsyn till att få problemet omedelbart löst på plats. Vid reklamationer är det smidigast att ringa till In-Italia eller att vända sig personligen till representanten på plats, utanför vanlig kontorstid kan man ev. skicka ett e-mail som blir behandlat så fort kontoret öppnar. Se våra öppettider här. Reklamationer efter hemkomst skickas på e-mail till info@in-italia.se. Görs inte detta kan rätten till ersättning gå förlorad. Detta gäller dock inte ifall In-Italia har agerat i strid med vanlig hederlighet eller visat grov oaktsamhet, eller ifall kunden skadat sig fysiskt.

Det betraktas som brist och fel ifall kunden inte mottager de tjänster som via hemsidan, annonser eller särskilt avtal med In-Italia är angivet på vouchern, eller tjänsterna är av sämre kvalitet än avtalat. Bristfälligheter som vanligtvis må betecknas som bagatellaktiga anses dock inte som fel eller brister. Det anses heller inte vara en brist eller fel på boendetom väder och temperatur avviker från de normala liksom förhållande som beror på kundens egen oförsiktighet eller försummelse räknas som brist eller fel.
 

Är semesterbostaden bristfällig har In-Italia rätten och plikt till att försöka lösa bristerna så fort som möjligt, om detta inte förorsakar In-Italia orealistiska omkostnader. Ifall hjälp och assistans inte kan lösa problemen, eller att In-Italia inte löser problemen inom rimlig tid har kunden rätt till förhållandemässigt avdrag på vistelsens pris.

Erbjuder In-Italia att lösa ett problem kan kunden inte kräva avdrag på priset eller häva avtalet så länge problemet blir löst inom rimlig tid och utan omkostnader för kunden.
Kan en större del av de avtalade tjänsterna inte levereras, eller är semesterbostaden i övrigt bristfällig vilket medför att det skriftliga avtalet gällande vistelsen inte kan erbjudas kan kunden häva avtalet. Kunden ska i så fall senast inom 48 timmar underrätta In-Italia per telefon eller e-mail.

Häver kunden avtalet ska In-Italia återbetala samtliga belopp som är betalda enligt avtalet. Kunden görs uppmärksam på att de kan debiteras viss del av vistelsen. Detta kommer dock alltid värderas från gång till gång.
Lider kunden ekonomiska förluster som följd av att vistelsen haft fel och brister har kunden rätt till ersättning från In-Italia, om felen beror på en tredje part och som inte kunnat förutses vid avtalets start eller undgåtts av In-Italia eller någon (ex. samarbetspartner) In-Italia är ansvarig för.

In-Italia är heller inte ansvarig ifall fel och brister beror på utomstående omständigheter som In-Italia eller någon In-Italia är ansvarig för inte kunnat förutse vid avtalets början eller kunnat undgå eller förutse.

Ersättning för personskador är begränsade i överensstämmelse med reglerna i internationella konventioner.

In-Italia ger ingen ersättning för olägenheter på grund av elavbrott på hotell som kan skapa problem med t.ex. varmvatten, värme och aircondition, precis som det inte ges ersättning ifall pool och liknande faciliteter är stängda pga. nödvändiga reparationer eller underhållsarbete. Till sist frånsäger sig In-Italia allt ansvar för information som finns i semesterbostädernas egna broschyrer.
Kunden är själv ansvarig för medhavda värdesaker och pengar samt bevaring av dessa under semestern. In-Italia är inte ansvarig för värdesaker som försvinner från semesterbostadens förvaringsbox eller liknande. In-Italia kan inte göras ansvarig gällande transporttider och priser för offentliga transportmedel.

Ovanstående gäller med mindre annat följer danska regler och bestämmelser i resebranschen då In-Italia är en danskregistrerad verksamhet.

Efterlysning av kvarglömda saker bör ske omgående efter hemkomsten. För täckande av omkostnader (telefon, fax mm.) vid efterlysning kan In-Italia kräva en avgift som betalas oavsett om den efterlysta värdesak hittas eller ej.